فرایند پذیرش مقالات

 فرآِیند پذیرش مقالات

فرآیند داوری مقالات(بازه زمانی رد و یا سابمیت تا پذیرش نهایی مقاله)