اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا اولی پور

بیهوشی عضو هیات علمی، دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

olapour486yahpp.com

سردبیر

سید محمد علوی

بیماری های عفونی عضو هیات علمی، استاد، گروه بیماری های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

aseyedmohammad119yahoo.com

مدیر اجرایی

مهدی سیاح برگرد

روانپزشکی عضو هیات علمی، استاد، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

sayahbargardgmail.com

فریده صفی خانی

روانشناسی مدیر اجرایی مجله توسعه آموزش جندی شاپور اهواز

safikhani_fyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عظیم میرزازاده

داخلی عضو هیات علمی، دانشیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

mirzazadtums.ac.ir

عباس بازرگان

استاد دانشگاه تهران

edc_journalajums.ac.ir

مهدی سیاح برگرد

روانپزشکی عضو هیات علمی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

sayahbargardgmail.com

عبدالحسین شکورنیا

ایمنی شناسی عضو هیات علمی،گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

shakurniayahoo.com

علی حسین قاسمی

کتابداری پزشکی عضو هیات علمی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

tvahnyahoo.com

مهناز مهرابی زاده هنرمند

روانشناسی عضو هیات علمی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

m-mehrabizadehyahoo.com

بهرام عین اللهی

چشم پزشکی عضو هیات علمی، گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

einolohibagmail.com

مهستی علیزاده

پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری عضو هیات علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

alizadehmtbzmed.ac.ir

ویراستار

سید عابدین حسینی آهنگری

ویراستار فارسی مجله

hoseini.abedgmail.com

ویراستار انگلیسی

راضیه شایان پور

زبان ویراستار انگلیسی مجله

razieh_shayanpouryahoo.com

کارشناس نشریه

فاطمه طهماسبی بلداجی

آموزش پزشکی کارشناس مجله توسعه آموزش

tahmasebifateme1993gmail.com