تماس با ما

دانشکده بهداشت، طبقه دوم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دفتر مجله توسعه آموزش
تلفن: 06133114152     داخلی:4152     شماره تماس2: 06133738537
Email: edc_journal@ajums.ac.ir

Emeil: journalajums@gmail.com


CAPTCHA Image