تماس با ما

دانشکده بهداشت، طبقه دوم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دفتر مجله توسعه آموزش
تلفن: 06133364152     داخلی:4152 
Email: edc_journal@ajums.ac.ir


CAPTCHA Image