دوره و شماره: دوره 11، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 1-253 (ویژه نامه 99) 
8. ساخت و اعتباریابی سیاهه ادراک ایمان فردی شده

صفحه 91-101

10.22118/edc.2020.219088.1270

احسان محب؛ طیبه شریفی؛ غلامحسین عبادی؛ غلامحسین مکتبی


15. ارائه مدل رهبری عملکرد در وزارت آموزش و پرورش

صفحه 184-199

10.22118/edc.2019.205071.1166

الهه حسن پور؛ محمد نقی ایمانی؛ معصومه اولادیان


17. واکاوی بسترهای ایجاد و توسعه تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپا

صفحه 213-226

10.22118/edc.2020.226533.1308

عاطفه ساعدی؛ عباس عباس پور؛ مقصود فراستخواه؛ محمد رضا نیستانی؛ حسین عبداللهی


19. استقرار دانشگاه ناب و ارزش آفرین

صفحه 243-253

10.22118/edc.2020.216011.1250

زهره ریاضی؛ فاطمه طهماسبی بلداجی؛ پریسا گلبارانی