دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، بهار 1399، صفحه 106-250 (فصلنامه تابستان1399) 
10. ارائه الگوی توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

صفحه 219-232

مرتضی فتوحی؛ احمد اکبری؛ مسلم چرابین؛ علی معقول