دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-105 (فصلنامه بهار 99) 
2. تصورات یادگیری و عادت های مطالعه:‌ مقایسه دیدگاه دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

صفحه 12-22

اعظم حیدر زاده؛ بتول تیرگری؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ هاجر شفعیان؛ بنت الهدی ودیعتی؛ اسمر سعید