دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389 (زمستان و بهار89-90 دوره1، شماره1) 
2. معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

صفحه 10-12

علیرضا اولی پور؛ مصطفی فقهی


3. آموزش مجازی روشی مفید برای ارتقاء آموزش

صفحه 13-16

مهدی سیاح برگر د؛ علیرضا اولی پور؛ حسین کمیلی ثانی؛ احمد فخری


4. بررسی اثربخشی متد فعال آموزشی بربهبود تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالین دانشجویان پرستاری 1387

صفحه 17-22

حسین کمیلی ثانی؛ احمد فخری؛ علیرضا اولی پور؛ مهدی سیاح برگرد