دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390 (تابستان و پاییز1390) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مقایسه‌ای نمرة ارزشیابی اساتید موافق و مخالف با اهمیت و کاربرد ارزشیابی های دانشجویی

صفحه 1-8

عبدالحسین شکورنیا؛ محمد فکور؛ طاهره مریم طاهرزاده،؛ مهری غفوریان بروجردنیا


4. بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

صفحه 24-27

فریده صفی خانی؛ علیرضا اولی پور؛ کریم بیت سیاح؛ محبوبه ثابت ایمانی


7. طراحی و تولید نرم‌افزار آموزشی مهارت‌های بالینی ویژة دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به شیوة چندرسانه‌ای

صفحه 38-41

داریوش رخ افروز؛ ندا صیادی؛ اشرف السادات حکیم؛ طاهره طلایی؛ علیرضا اولی پور