دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391 (زمستان و بهار90-91) 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه‌ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی

صفحه 1-11

عبدالحسین شکورنیا؛ پوراندخت اسدالهی؛ حسین الهام پور؛ علی خدادادی