دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1392 (سال چهارم- تابستان و پاییز 1392) 
3. ارزیابی کیفیت طرح درس اعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری مامایی منتخب ایران

صفحه 25-33

محسن ادیب حاج باقری؛ معصومه سادات موسوی؛ محمد سجاد لطفی؛ عفت امین الرعایایی


10. نامه به سردبیر: تربیت دانشجوی توانمند در راستای ایفای نقش استادی

صفحه 90-94

مرتضی‌ قوجا زاده؛ صابر اعظمی‌ آغداش؛ محمد‌ نقوی‌بهزاد