دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 153-270 (فصلنامه پاییز 98) 

مقاله پژوهشی

1. پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

صفحه 153-163

منصور رنجبر؛ پژمان محمدعلیزاده؛ فروزان صادقی محلی؛ مهران رضوی پور؛ علی یاسری؛ فتانه عمویی


2. رابطه کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

صفحه 164-175

سید عبدالله محمودی؛ زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ حسن جعفری‌پور؛ بهمن توان؛ اعظم مسلمی


4. مقایسه میزان استفاده از سبک‌های یادگیری وارک و شیوه حل مسأله در دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان

صفحه 187-196

رضا مسعودی؛ مریم لطیف؛ سمیه مومنیان؛ زینب کریمی؛ علیرضا شعوری بیدگلی؛ محمد عباسی


9. طراحی و اعتبار سنجی ابزار ارزیابی فیلم های آموزشی در علوم پزشکی

صفحه 240-250

رامین نورافروز؛ کاوه اسلامی؛ سعید محمدسلیمانی؛ ماندانا ایزدپناه


مقاله کوتاه

10. تشخیص علائم گفتارفلجی با استفاده از نرم افزار چند رسانه ای بازی در دانشجویان گفتاردرمانی اهواز

صفحه 251-257

پروانه رحیمی فر؛ نگین مرادی؛ مجید سلطانی؛ محمدجعفر شاطرزاده یزدی


نامه به سردبیر

11. نامه به سردبیر: تدبیری برای انگیزش

صفحه 258-261

سعیده منجزی؛ کاوه اسلامی؛ رضا ارجمند؛ ماندانا ایزدپناه؛ امید خیری