دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 153-240 (فصلنامه پاییز 98) 

مقاله پژوهشی

1. پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

صفحه 153-163

منصور رنجبر؛ پژمان محمدعلیزاده؛ فروزان صادقی محلی؛ مهران رضوی پور؛ علی یاسری؛ فتانه عمویی


2. رابطه کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

صفحه 164-175

سید عبدالله محمودی؛ زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ حسن جعفری‌پور؛ بهمن توان؛ اعظم مسلمی


4. مقایسه میزان استفاده از سبک‌های یادگیری وارک و شیوه حل مسأله در دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان

صفحه 187-196

رضا مسعودی؛ مریم لطیف؛ سمیه مومنیان؛ زینب کریمی؛ علیرضا شعوری بیدگلی؛ محمد عباسی