دوره و شماره: دوره 10، ویژه نامه، تابستان 1398 (ویژه نامه98) 

مقاله پژوهشی

1. آموزش طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم به پزشکان، پرستاران و مردم

صفحه 1-10

نصرت الله همتی؛ حسین تفضلی؛ محمدعلی خسروی؛ حمید پیشگاه هادیان


10. اثربخشی کاربرد رایانه در آموزش و موانع آن

صفحه 114-124

سمانه واررث وزیریان؛ منصور نعمان اف