دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1398 (سال دهم، شماره2، تابستان 98) 
7. مدل نوآوری دانش‌محور؛ فلسفه، چشم‌اندار و اهداف

صفحه 144-153

10.22118/edc.2019.90926

مرتضی ولی اله پور موزیرجی؛ عبدالله علی‌اسماعیلی؛ بابک حسین‌زاده


8. مطالعه کیفی: شناسایی مولفه های دانشگاه کارآفرین

صفحه 154-161

10.22118/edc.2019.90927

معصومه صفریان ناوخی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف