دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1398 (سال دهم، شماره2، تابستان 98) 
2. ارزشیابی تأثیر برگزاری کارگاه ایمنی بیمار بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری: چالش‌ها و راهکارها

صفحه 97-103

عاطفه قنبری؛ فاطمه مؤدب؛ نازیلا جوادی؛ طوبی حسین زاده؛ ساقی موسوی؛ فاطمه براری


3. بررسی اولویت‌ها و نیازسنجی برنامه‌های آموزشی پزشکان عمومی مشمول دوره‌های بازآموزی، آموزش مداوم شهرستان اهواز

صفحه 104-114

سیامک بقایی؛ الهام رجائی؛ عباس شکوهی؛ آزیتا حسنیان؛ عاطفه احترامی؛ منصور صحرایی


7. مدل نوآوری دانش‌محور؛ فلسفه، چشم‌اندار و اهداف

صفحه 144-153

مرتضی ولی اله پور موزیرجی؛ عبدالله علی‌اسماعیلی؛ بابک حسین‌زاده


8. مطالعه کیفی: شناسایی مولفه های دانشگاه کارآفرین

صفحه 154-161

معصومه صفریان ناوخی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف