دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-81 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مشکلات مربیان پرستاری با سابقه بیش از 5 سال در آموزش بالینی

صفحه 1-11

لیلا ترشیزی؛ اعظم حسین نژاد؛ طاهره قلی پور؛ ایمان شریفی کیا


3. ایجاد بستر مناسب آموزشی جهت ارنقاء سطح کیفی دانشجویان رشته داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در زمینه شیمی آلی

صفحه 21-28

آذر مستوفی؛ محمد رضا شوشی زاده؛ ناهید دارستانی؛ شهین سلمان زاده؛ زهره بارونی پور؛ منا عابدینی؛ عبدالله امینیان