دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1397 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تحلیلی شاخص های کمی آزمون های چند گزینه ای گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صفحه 72-83

عبدالحسین شکورنیا؛ مهری غفوریان بروجردنیا؛ علی خدادادی؛ عطاء الله غدیری؛ افشین آماری


6. وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

صفحه 120-128

عفت جهانبانی؛ منیره داودی؛ زهرا لطفی زاده؛ مرتضی عرب زوزنی