دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1397 
6. تحلیل دانشجوها و مربّی‌های بالینی مامایی از چالش‌های طرح احیای آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صفحه 52-60

شاداب شاه علی؛ رقیه رحمانی بیلندی؛ معصومه خواجه حسنی؛ بنفشه ریاحی پور؛ نادیه گروشاتی