دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 367-462 
3. شیوع سوء مصرف مواد و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری شهر آبادان

صفحه 391-398

زهرا گرجیان؛ فرخنده حیاتی؛ ناهید محمودی؛ کوروش زارع؛ مهدی سیاح برگرد؛ حدیثه منادی زیارت؛ مرجان شگفت فرد


6. باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی؛ نقش درآمیزی با کار مدرسه و جنس

صفحه 419-435

مرتضی مرادی؛ منا جمال آبادی؛ صدیقه شهاب زاده؛ ام البنین شیبانی؛ سمیه مرادی؛ مونا حوری