دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1396 
6. ارزیابی مهارت‌های ارتباطی بین فردی و عوامل مرتبط باآن دردانشجویان دانشکده ی پیراپزشکی کرمانشاه درسال 1393

صفحه 48-55

حسنی نوری طهنه؛ مازیار جلالوندی؛ محمدرسول توحیدنیا؛ علی نعمتی کیونانی؛ پیمان امیریان


7. بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اهواز از عملکرد اساتید مشاور در سال 1394

صفحه 56-65

پروانه موسوی؛ داریوش رخ افروز؛ سعید پورقیومی؛ خدیجه حکمت؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ فرخنده حیاتی


مقاله پژوهشی

13. ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه اخلاق حرفه‌ای در میان مدیران آموزشی

صفحه 109-117

آرزو دریابگیان؛ صمد کریم زاده؛ فتاح ناظم


مقاله پژوهشی

16. عوامل مؤثر دستیابی به دانشگاه های چابک با تأکید بر نقش برنامه ریزی آموزشی

صفحه 136-142

سید عبداله خاوری؛ حمید رضا آراسته؛ پریوش جعفری