دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1395 
2. وضعیت آموزش سرپایی از دیدگاه کارآموزان و کارورزان بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

صفحه 286-297

الهام نیرومند؛ ویدا سپاهی؛ محمدرسول خزاعی؛ سیاوش وزیری؛ منصور خزاعی


3. رابطه ی بین عدالت آموزشی با فرسودگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

صفحه 298-306

اعظم حیدرزاده؛ مه لقا دهقان؛ پریسا شاه محمدی پور؛ زینب طاهری؛ منصوره عزیز زاده فروزی


4. درک دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اثر بخشی آموزش بالینی

صفحه 307-317

علی کاوسی؛ غلامرضا محمدی؛ سعید سمرقندیان؛ حسین نجفی؛ محمدرضا تقوی؛ علی موحدی؛ وحید معینی قمچینی


مقاله پژوهشی

6. شیوع شناسی اهمال کاری تحصیلی و ارتباط آن با اختلالات خلقی دانشجویان علوم پزشکی کرمان

صفحه 325-333

اعظم حیدر زاده؛ سکینه محمد علیزاده؛ ژیلا سلطان احمدی؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ فاطمه السادات هاشمی نسب؛ حسن عباس زاده


9. بررسی تأثیر دو رویکرد آموزش استادمحور و مسأله محور در بروز خطاهای گزارش نویسی پرستاران

صفحه 355-365

حمید وفائی؛ عباس مکارم؛ اسحاق ایلدرآبادی؛ علی خلفی؛ حسین کریمی مونقی