دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1395 
2. تعیین عوامل مرتبط با انگیزة ادامه تحصیل در دانشجویان دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

صفحه 231-239

فریده خسروی؛ مهری دلوریان زاده؛ حسین باقری؛ آیسا بهار؛ رحیم بهار گوگانی


مقاله پژوهشی

3. دیدگاه فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد کیفیت دورة 7 سالۀ آموزش پزشکی عمومی

صفحه 240-246

میترا امینی؛ شیرین قنواتی؛ محمد مهدی ثاقب؛ جواد کجوری؛ محمدرضا دهقانی؛ پریسا نبیئی؛ هاجر شیعه؛ زهرا صفاری؛ سارا ریواز