دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1395 
5. دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به اهداف و محتوای "درس ایمنی شناسی" در دوره ی پزشکی عمومی

صفحه 162-169

مهری غفوریان بروجردنیا؛ عبدالحسین شکورنیا؛ فاطمه السادات امینی؛ حسین الهام پور


9. بررسی ادراک دانشجویان پرستاری از محیط آموزشی یادگیری بااستفاده از مدل DREEM در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

صفحه 194-203

آرزو فرج پور؛ محمد سرافراز یزدی؛ مهران همام؛ محمد علی رئیس السادات؛ سمانه سروقد مقدم