دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1394 
1. بررسی و تحلیل چالش های آموزش پرستاری در عرصه ی بالین

صفحه 277-284

حسین کمیلی ثانی؛ اشرف السادات حکیم؛ مریم سهرابی خواه؛ فرانک جعفری جعفری؛ محمد حسین حقیقی زاده


3. عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی

صفحه 294-303

ویدا سپاهی؛ ویدا سپاهی؛ احمد خشای؛ رضا پورمیرزا کلهری؛ پروین رستمی


4. بررسی رضایتمندی و یادگیری دانشجویان از آموزش تلفیقی: یک مطالعه ی اقدام پژوهی

صفحه 304-312

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ زهره بادیه پیمای جهرمی؛ وحید سعادتمند؛ رسول اسلامی اکبر


مقاله پژوهشی

7. بررسی رابطه ی باورهای مذهبی و شادکامی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صفحه 332-338

مهدی سیاح برگرد؛ آیه کیانی؛ علیرضا اولی پور؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ احمد حیدری