دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1394 

مقاله پژوهشی

5. بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

صفحه 229-236

شیما کاظمی ملک محمودی؛ مسعود پیری توسنلو؛ نصراله نوروزی؛ محمد آریایی


6. نظرات اعضای هیأت علمی و دستیاران علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان

صفحه 237-244

سیده مینا صفوی؛ مریم محمدی فرید؛ خلیل کاظم پور مشهدی


7. تأثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک

صفحه 245-252

سید حمید حسینی؛ هاشم حشمتی؛ حسین جاجرمی؛ رضوان رجب زاده؛ زهرا مرزی؛ کوروش ارزمانی؛ هاشم حشمتی


9. ارزیابی کیفیت اسلایدهای پاورپوینت اعضای هیأت علمی دانشکده ی دندانپزشکی بابل

صفحه 261-267

فریدا عابسی؛ سینا حقانی فر؛ علی اکبر مقدم نیا؛ مینا مطالب نژاد


10. بررسی مهارت تفکر انتقادی و مؤلفه های آن در دانشجویان پرستاری

صفحه 268-274

سارا شهبازی؛ محمد حیدری؛ مجتبی باقری؛ مهدی پور نظری