دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1394 
3. خودکارآمدی در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحه 107-114

هادی حسنخانی؛ علیرضا محجل اقدم؛ آزاد رحمانی؛ زینب محمدپورفرد


6. مقایسه ی دقت موتورهای جستجوی عمومی و تخصصی در بازیابی تصاویر پزشکی

صفحه 130-138

سید حسین میرجود؛ میترا قیاسی؛ سعید دلیری؛ لیلا کوچکی نژاد؛ آمنه عباسیان جوشقانی


7. بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری

صفحه 139-146

سبحانه کوچک زاده طالمی؛ شیوا علیزاده؛ آسیه نمازی