دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1394 
1. کنفرانس های موربیدیتی و مورتالیتی راه کاری اثربخش در بازآموزی گروه پزشکی

صفحه 1-7

آرزو فرج پور؛ محمدعلی رئیس السادات؛ حمیدرضا ارشدی؛ محمدعلی رئیس السادات؛ مجتبی مشاک؛ مسعود عیسی پور؛ ناصر سنجرموسوی؛ سارا جلالی جیوان


3. مقایسه ی دیدگاه مدرسان و دانشجویان از عوامل مؤثر بر

صفحه 18-26

زهره کلانی؛ فریبا افشاری؛ زهره سهرابی؛ سیدسعید مظلومی محمودآباد


9. حضور پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد و دولتی شهر اهواز در شبکه ی اجتماعی علمی ریسرچ گیت

صفحه 67-73

امیر رضا اصنافی؛ مریم سلامی؛ مهدی سیاح برگرد؛ سیدعابدین حسینی آهنگری


10. چالش‌های موجود در آموزش بالینی اصول و فنون دانشجویان کارشناسی پرستاری-یک مطالعه ی کیفی

صفحه 74-84

مرضیه اسدی ذاکر؛ مرضیه اسدی ذاکر؛ ژیلا عابدسعیدی؛ حیدرعلی عابدی