دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1393 
2. ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392

صفحه 307-313

فرخنده جمشیدی؛ سمیه پروین؛ رویا فتحی خانقاه؛ سیدعابدین حسینی آهنگری


7. تأثیر آموزش برنامه ی مراقبتی با استفاده از نقشه ی مفهومی بالینی بر تفکر انتقادی

صفحه 345-355

سهیلا صداقت؛ زهرا گرجیان؛ حجت ذره هوشیاری خواه؛ بهمن چراغیان؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ خدیجه مرادبیگی