دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1393 
2. بررسی تأثیر پورت فولیوی آموزشی بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری

صفحه 191-198

سهیلا صداقت؛ حجت هوشیاری خواه؛ الهام کریمی؛ بهمن چراغیان


3. ارزیابی نقش فرایند استقبال بر رفع چالش های مرحله ی گذر دانشجویان جدیدالورود

صفحه 199-206

اکبر علی اصغرزاده؛ زهرا میدانی؛ عبدالله امیدی؛ مریم نزادی نیاسر؛ سیما راستی


7. تأثیر آموزش احیای قلبی_ریوی در گروه های همتا بر آگاهی دانشجویان

صفحه 230-237

زهرا عابدینی؛ هدی احمری طهران؛ محمد رضا یگانه خواه؛ مرضیه رئیسی


10. مفهوم کار تیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک مطالعه ی کیفی

صفحه 266-275

مریم روانی پور؛ محمدرضا یزدانخواه فرد؛ شرافت اکابریان؛ مسعود بحرینی


12. نگاهی بر شبیه‏سازی در پرستاری: یک مطالعه ی مروری

صفحه 281-287

وحید پاک پور؛ هادی حسنخانی؛ اسکندر فتحی آذر؛ زهرا شیخ علیپور؛ صدیقه سلیمی


13. برنامه های آموزش مداوم پزشکی: انگیزه ها و موانع حضور

صفحه 288-293

امیرهوشنگ مهرپرور؛ محمدحسین داوری؛ مریم بهاء لو؛ مسعود میرزایی؛ مهرداد مستغاثی؛ مرجان چراغی؛ حسینعلی اسماعیلی