دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1393 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی کیفیت خدمات براساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM در دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

صفحه 1-11

اکبر علی اصغر زاده؛ زهرا میدانی؛ حمید رضا گیلاسی؛ محمد رضا ملکی؛ مریم نزادی نیاسر


مقاله پژوهشی

5. پیش بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صفحه 37-44

مهدی سیاح برگرد؛ علیرضا اولی پور؛ علی اردمه؛ شکوه شهیدی؛ اسماعیل یعقوبی عسگرآباد


6. اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و پرخاشگری دانش آموزان

صفحه 45-51

سحر اشرفی؛ معصومه حدادی؛ نازبانو نشیبا؛ عزیزرضا قاسم زاده


7. بررسی رفتارهای مراقبتی از دیدگاه دانشجویان پرستاری در بخش های ویژه

صفحه 52-58

سیما لک دیزجی؛ آزاد رحمانی؛ وحید زمان زاده؛ صونا پاشایی


10. ارزیابی درونی گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صفحه 73-79

علی خدادادی؛ مجتبی اورکی کوه شور؛ عبدالحسین شکورنیا؛ مهری غفوریان بروجردنیا؛ عطااالله غدیری؛ محمدعلی عصاره زادگان