Persian  |  Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
 
Username
Password
Register
I forgot my password

Journals Office: 2nd floor, School of Medicine Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Golestan BLV, Ahvaz - IRAN
Postal Code: 6135715794
Phone: +98-61-33738283
Fax: +98-61-33362537

Home :: Back

Advance Article Search New

jundishapur Sci Med J: 15(6); 2017; Jan-Feb: Current Issue
Article Farsi Title: بررسی ژن‌های بتالاکتامازی bla-CTX-M-15 و (bla-AmpC (FOX) در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر اصفهان

فایل این مقاله:  Article(PDF) 674 Kb 

از صفحه: 733 تا صفحه: 744      
تعداد مشاهده: 1134

Farsi Abstract
زمینه و هدف: مقاومت به ‌آنتی ‌بیوتیک‌های بتالاکتام در میان ایزوله‌های بالینی، در بیشتر موارد ناشی از آنزیم‌های بتالاکتامازی است. هدف این مطالعه بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی وبررسی میزان ژن‌های بتالاکتامازی blaCTX-M-15 و blaFOXM در نمونه‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستان‌های شهر اصفهان بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، در طی یک دوره یک ساله از شهریور 1393 تا 1394 تعداد 80 نمونه کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بسری در بیمارستان های الزهرا و غرضی تهران جدا شد. این سویه ها بوسیله تست‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی تشخیص داده شدند و الگوی مقاومت آنها نسبت به 10 آنتی‌بیوتیک مختلف با روش آگار دیسک دیفیوژن مشخص گردید ,و سویه‌های تولید کننده آنزیم‌های بتالاکتامازی، با روش های فنوتیپی و دیسک ترکیبی شناسایی گردیدند. و میزان ژن‌های بتالاکتامازی blaCTX-M-15 و blaFOXM در آنها به روش PCR تعیین گردید. یافته‌ها: نتیجه آنتی بیوگرام نشان داد که بیشترین میزان مقاومت مربوط به آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول به میزان 55 درصد و کمترین میزان مقاومت نسبت به ایمی پنم به میزان 5/7 درصد بود. از تعداد 80 نمونه مورد بررسی، 31 ایزوله (75/38%) از طریق تست‌ تایید فنوتیپی و دیسک ترکیبی بعنوان مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف شناخته شدند. نتایج حاصل از PCR نشان داد که تعداد 17 ایزوله (7/32%) دارای ژن blaCTX-M-15 و 9 ایزوله (3/17%) دارای ژن blaFOX بودند. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش میزان بالای آنزیم های ESBL را در میان جدایه های کلبسیلا نشان داد، از این رو برای کنترل عفونت و جلوگیری از گسترش مقاومت در میان نمونه های کلینیکی، مدیریت صحیح درمان ضروری می‌باشد.


Article Farsi Keywords:
کلبسیلا پنومونیه، بتالاکتاماز وسیع الطیف


نویسندگان این مقاله
آرمان رستم زادFirst Authorarostamzad381@yahoo.com
علی یار پادروندOther Authorali.p1359yahoo.com

منابع
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2012
Powered By www.itpco.net
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و