Persian  |  Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
 
Username
Password
Register
I forgot my password

Journals Office: 2nd floor, School of Medicine Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Golestan BLV, Ahvaz - IRAN
Postal Code: 6135715794
Phone: +98-61-33738283
Fax: +98-61-33362537

Home :: Back

Advance Article Search New

jundishapur Sci Med J: 15(6); 2017; Jan-Feb: Current Issue
Article Farsi Title: تأثیر ترانس سینامیک اسید بر شاخص های آپوپتوزی در سلول های سرطانی رده ی MCF-7

فایل این مقاله:  Article(PDF) 835 Kb 

از صفحه: 663 تا صفحه: 676      
تعداد مشاهده: 973

Farsi Abstract
زمینه و هدف: ترانس سینامیک اسید (CA)، محصول دآمیناسیون فنیل آلانین در تمام بافت های گیاهی و جزء اصلی و فعال مواد غذایی گیاهی مورد استفاده انسان است. ترانس سینامیک می تواند رشد سلول های تومور های مختلف انسان مانند سرطان روده بزرگ، لوسمی، تومور کبدی و همچنین ملانوم را مهار کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر و مکانیسم عمل ترانس سینامیک بر آپوپتوز سلول MCF-7 سرطان پستان است. روش بررسی: به منظور بررسی اثر و مکانیسم عمل ترانس سینامیک، سلول های سرطان سینه با غلظت های مختلف ترانس سینامیک (10،0، 50، 100 و 200 میلی مولار) به مدت 24 ساعت تیمار شدند. زنده مانی سلول ها با استفاده از روش MTT بررسی شد. شاخص های آپوپتوز شامل قطعه قطعه شدن DNA و تظاهر فسفاتیدیل سرین در لایه بیرونی غشای پلاسمایی به ترتیب با استفاده از تست های TUNEL و فلوسایتومتری و ارزیابی اتصال Annexin V، ارزیابی گردید. یافته ها: مقدار LC50 ترانس سینامیک در سلول های MCF-7 بر اساس ارزیابی زنده مانی به روش MTT، حدود 50 میلی مولار تعیین شد. تیمار سلول ها با دوز 100میلی مولار ترانس سینامیک سبب القا معنی دار شاخص های آپوپتوز گردید. بطوری که سلول های TUNEL+ و سلول های مراحل انتهایی آپوپتوز Annexin V+ و Propium Iodide (PI+) بطور معنی داری افزایش یافتند. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که ترانس سینامیک اسید با القای آپوپتوز دارای فعالیت ضد توموری موثری در برابر سلول های MCF-7 است. این نتایج می تواند در درک بهتر مکانیسم ضد سرطانی ترانس سینامیک و تایید بی خطر بودن استفاده آن به عنوان یک داروی جایگزین و مکمل در درمان سرطان مفید باشد.


Article Farsi Keywords:
آپوپتوز، ترانس سینامیک اسید، سلول های سرطان سینه MCF-7


نویسندگان این مقاله
فائزه زینبوندFirst Author
محمدرضا تابندهOther Author
مریم کلاهیCorresponding Author

منابع
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2012
Powered By www.itpco.net
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و