بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تابش، حامد [1]
 • تابش، حامد [1] عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • تابش، حامد [1] عضو هیأت علمی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،
 • تاج امیر، آزاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • تیاری، کیوان [1] دانشجوی دکتری رشته علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • تبریزی، جعفرصادق [1] دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ) NPMC (، عضو هیأت علمی، دانشکدة مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • ترابی پور، امین [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • ترشیزی، لیلا [1] کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • ترک زاده، جعفر [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران.
 • ترک زاده، جعفر [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • تیرکش، فاطمه [1] کارشناس برنامه ی سلامت مادران، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
 • تفضلی، حسین [1] عضو هیأت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • تقوی، سیدمحمدرضا [1] عضو هیأت علمی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • تقوی، محمدرضا [1]
 • تقوایی یزدی، مریم [1] عضو هیات علمی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی
 • تیموری، حمیده [1]
 • تنومند، اصغر [1]
 • تهمتن، مهدی [1] دانشجو، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اﻳﺮان.
 • توحیدنیا، محمدرسول [1] عضو هیات علمی، گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • توکلی، مجتبی [1] عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اﻳﺮان
 • تولا، مهدی [1] عضو هیات علمی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی و مدیر امور آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

ث

ج

 • جاجرمی، حسین [1]
 • جباری، نگین [1] عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گلستان، ایران.
 • جباری، نگین [1] عضو هیأت‌ علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران
 • جدیدی، هوشنگ [1] عضو هیات علمی،گروه روانشناسی تربیتی ، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج ،ایران.
 • جعاوله، ندا [1] دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • جعفری، آرمان [1] کارشناس پرستاری، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران
 • جعفری، پریوش [1] عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • جعفری، حسن [2] مربی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • جعفری، سالم [1] دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • جعفری، سیده فرزانه [1]
 • جعفری، علیرضا [1] دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوارسگان)، اصفهان، ایران.
 • جعفری، فرانک جعفری [1]
 • جعفری هرندی، رضا [1] عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • جفایی سوق، البرز [1] عضو هیأت علمی، گروه علوم تشریحی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
 • جلالی جیوان، سارا [1]
 • جلالوندی، مازیار [1] عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • جلیلوند، محمد رضا [1] عضو هیأت ‌علمی ، گروه بهداشت عمومی و تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 • جمال آبادی، منا [1] دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • جمشیدی، فرخنده [1]
 • جناآبادی، حسین [1] عضو هیأت علمی، گروه آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • جهانیان، ایمان [1]
 • جهانیان، ایمان [1] عضو هیأت علمی، گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • جهانبانی، عفت [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جهان بین، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت، گروه اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • جهاندار، بهارک [1] کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران.
 • جهانگیرنژاد، محمود [1] دانشیار و مدیر گروه پریودنتولوژی، دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • جوادی، مرضیه [1]
 • جوادی، نازیلا [1] عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
 • جوادی پور، شیدا [1] عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی_اسکلتی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اﻳﺮان
 • جوانی، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.
 • جودی، رضا [1]
 • جودی چلان، جواد [1] دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چ

 • چیت ساز، علی [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران .
 • چراغی، مرجان [1]
 • چراغیان، بهمن [1]
 • چراغیان، بهمن [1]
 • چراغیان، بهمن [1] عضو هیأت علمی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • چعب، فرحناز [1]
 • چعب، فرحناز [1] کارشناس دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • چکی، محسن [1]
 • چگنی، گلنوش [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، ایران.
 • چگنی، محبوبه [1] کارشناس ارشدروانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، مازندران، ایران.
 • چمنی، محمد [1] کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • چنانی، احمد [1] دانشجوی دکترای تخصصی فلسفة تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

ح

خ

د

 • دادکانی، محمد یاسین [1] دانشجوی دکتری برنامه درسی واحد اصفهان(خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • دارایی، مهری [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت اموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد خرم اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، خرم اباد، ایران.
 • دارستانی، ناهید [1] کارشناس مسئول آموزش، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، اهواز، ایران.
 • دیانت، مهین [1] عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • داودی، منیره [1] کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • داوری، محمدحسین [1]
 • داورپناه، محسن [1]
 • دیبایی، امیر [1] دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • دباغی، آرش [1] استادیار رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • دباغی، آرش [1] عضو هیأت علمی دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، اهواز، ایران
 • دیده خانی، حسین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
 • دریابگیان، آرزو [1] دانش آموخته ی دوره دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • درتاج، فریبرز [1]
 • درتاج، فریبرز [1] عضو هیات علمی، دکترای روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • درتاج، فریبرز [1] دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • درخزینه کوچکی، کبری [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات اهواز، اهواز، ایران.
 • درخشان فر، حجت [1] متخصص اطفال، استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 • دریس فرد، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دره شوری محمدی، زینب [1]
 • درویشی، مریم [1]
 • درویشی، مظفر [1] دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • دروگر، سعیده [1] کارشناس ارشد مشاوره، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، ایران.
 • دشتی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
 • دشت بزرگی، بهمن [1] عضو هیأت علمی گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • دغاغله، رباب [1]
 • دغاغله، رباب [1]
 • دغاغله، رباب [1] کارشناس ارشد روانشناسی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • دکانه ای فرد، فریده [1] عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران، ایران.
 • دل آرام، معصومه [1] عضو هیأت علمی، گروه آموزشی مامایی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • دل آرام، معصومه [1] عضو هیأت علمی، گروه مامائی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • دلیری، سعید [1]
 • دلیریان مقدم، عصمت [1] کارشناس مامایی، بیمارستان امام رضا (ع)، مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • دلوریان زاده، مهری [1] عضو هیأت علمی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • دیناروند، غلامعباس [1] عضو هیأت علمی، دانشکدة علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
 • دهاقانی، عبداله رضایی [1] عضو هیات علمی، گروه بهداشت ومدیریت، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • دهدشتی، علیرضا [1]
 • دهقان، مه لقا [1]
 • دهقانی، روح الله [1] عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 • دهقانی، روح اله [1] گروه بهداشت محیط، دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 • دهقانی، لیلا [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، عضو هیأت علمی، گروه کتابداری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • دهقانی، محمدرضا [1] عضو هیأت علمی، گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • دهقانی، مرضیه [1]
 • دهقانی تفتی، عارفه [1] کارشناسی ارشد آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد، یزد، ایران.
 • دهقان زاده، ابراهیم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

ذ

ر

ز

 • زارع، کوروش [1] عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زارع، کوروش [1] دکترای پرستاری، ، مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن، دانشکده پرستاری مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زارع، محمد [1] عضو هیات علمی ،گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • زارعی، جواد [1]
 • زارعی، فرزاد [1]
 • زارع حسینی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران
 • زارعی محمودآبادی، علی [1] عضو هیئت علمی گروه قارچ شناسی دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • زارع نهندی، مریم [1]
 • زارع نهندی، مریم [1] متخصص داخلی، فوق تخصص بیماریهای کلیه، مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران.
 • زال پور، امیر [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • زاهدی، راضیه [1]
 • زاهدبابلان، عادل [1]
 • زاهد بابلان، عادل [1] عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • زاهد نژاد، شهلا [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زجاجی، ندا [1]
 • زردی، ناصر [1] عضو هیات علمی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، بیرجند، ایران.
 • زیرک، مهدی [1] عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.
 • زرین فر، نادر [1] عضو هیأت علمی گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی، اراک، ایران
 • زمانی، عباس [1] دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.
 • زمانی، محمدعلی [1]
 • زمانی، محمدعلی [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • زمانی، مسعود [1] دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • زمانی بیدختی، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران
 • زمان زاده، وحید [1] عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده ی پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • زین آبادی، حسن رضا [1] عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران.

س

ش

 • شاخی، کمال [1] دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • شاخی، کمال [1] دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • شاطرزاده یزدی، محمد جعفر [1] عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اﻳﺮان
 • شاهی، سکینه [1] عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی دزفول، دزفول، ایران.
 • شاه علی، شاداب [1] عضو هیأت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • شاه محمدی پور، پریسا [1]
 • شاهورانی، سیدمحمد [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • شیبانی، ام البنین [1] کارشناس‌ارشد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور یزد، یزد، ایران.
 • شجرات، آیدا [1] کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • شیخ علیپور، زهرا [1]
 • شیرالی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی دزفول، دزفول، ایران.
 • شیرعلی، سعید [1] عضو هیأت علمی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • شریفی، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • شریفی، عیسی [1] پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • شریفی اردانی، احمد [1] کارشناس ارشد روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شریفی اردانی، علیرضا [2] کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
 • شریفی راد، غلامرضا [1] عضو هیات علمی، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
 • شریفی کیا، ایمان [1] کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • شیعه، هاجر [1] کارشناس ارزشیابی آموزشی، مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،ایران.
 • شفیعی، محمد [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شکور، مهسا [1] عضو هیات علمی، مرکز مطالعات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • شکورنیا، عبدالحسین [1]
 • شکورنیا، عبدالحسین [1]
 • شکورنیا، عبدالحسین [1] عضو هیأت علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شکورنیا، عبدالحسین [1]
 • شکورنیا، عبدالحسین [1] عضو هیأت علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شکورنیا، عبدالحسین [1] عضو هیأت علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شکورنیا، عبدالحسین [5] عضو هیات علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • شکورنیا، عبدالحسین [1] عضو هیأت علمی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شکورنیا، عبدالحسین [1] عضو هیات علمی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شکورنیا، عبدالحسین [1] عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری های مزمن و گروه ایمنی شناسی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • شکورنیا، عبدالحسین [1] عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • شکوهی، عباس [1] پزشک عمومی، معاون مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.
 • شگفت فرد، مرجان [1] کارشناس پرستاری، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
 • شمخی، مینا [1] عضو هیات علمی، دانشکده معارف و العیات اسلامی، گروه علوم، قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • شمس، سهند [1] Veterinary student, Veterinary Department, School of Veterinary, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
 • شمس، سهند [1] دانشجوی دامپزشکی، گروه آموزشی دامپزشکی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • شمس، مصباح [1] عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • شمس جاوی، نسرین [1] دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • شهاب زاده، صدیقه [1] کارشناس ارشد روان شناسی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات فارس، شیراز، ایران.
 • شهبازی، سارا [1]
 • شهبازی، عباس [1]
 • شهیدی، شکوه [1] کارشناس روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • شهریاری، سلطانعلی [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • شهرامی، علی [1] متخصص طب اورژانس، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 • شهرویی، صدرا... [1] دانشجوی مقطع دکترای عمومی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • شهروان، آرش [1]
 • شهشهانی، سهیلا [1]
 • شهیم، احمد [1]
 • شهنی ییلاق، منیجه [1] عضو هیأت علمی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • شوشی زاده، محمد رضا [1] عضو هئیت علمی، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

ص

ض

 • ضامنی، فرشیده [1] دانشگاه آزاد اسلامی، ساری
 • ضیائی، ثریا [2] عضو هیأت علمی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

ط

ظ

 • ظاهری شهماروند، طاهره [1] دستیار تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • ظاهری عبده وند، مینا [1] کارشناس و مسؤول اداره ی آموزش، دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، اهواز، ایران.
 • ظهیری، منصور [1] عضو هیات علمی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • ظهیری، منصور [1] عضو هیأت علمی دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

ع

غ

 • غالیان، شهرزاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • غیبی، نگار [1] کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • غدیری، عطاء الله [1] گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • غدیری، عطااالله [1] عضو هیأت علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • غریبی، طیبه [1] عضو هیأت علمی، گروه مامایی، دانشکدة پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • غریبی، فرید [1] دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیتة تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • غفوریان بروجردنیا، مهری [1] عضو هیأت علمی، گروه ایمنی شناسی، انستیتو تحقیقاتی سلامت، مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینو پاتی های، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • غفوریان بروجردنیا، مهری [1] عضو هیأت علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • غفوریان بروجردنیا، مهری [1] عضو هیئت علمی دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • غفوریان بروجردنیا، مهری [1] گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • غفوری فرد، منصور [1] دانشجوی دکترای پرستاری، گروه پرستاری داخلی جراحی، کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • غلامی، طاهره [1] عضو هیأت علمی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
 • غلامی، محمد تقی [1]
 • غلامی، مروارید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

ف

ق

 • قادری، مصعب [1]
 • قادری، مصعب [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد پرستاری داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران.
 • قیاسی، میترا [1]
 • قاسمی، علی حسین [1]
 • قاسمی، علی حسین [1] عضو هیأت علمی، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • قاسم پور، یونس [1] دانشجو، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اﻳﺮان.
 • قاسمی خواه، سمیه [1]
 • قاسمی زاد، علیرضا [1] عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.
 • قاسمی زاد، علیرضا [1] عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.
 • قاسم زاده، عزیزرضا [1] عضو هیأت علمی، دانشگاه علمی کاربردی سازمان بهزیستی تهران، تهران، ایران.
 • قاسم زاده، عزیزرضا [1] عضو هیات علمی، دانشگاه علمی کاربردی سازمان بهزیستی تهران، تهران، ایران.
 • قاسم زاده، عزیزرضا [1] عضو هیأت علمی، گروه روانشناسی، دانشگاه علمی کاربردی سازمان بهزیستی، تهران، ایران
 • قاسم زاده، عزیزرضا [1] کارشناس ارشد مشاوره ، مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران، ایران.
 • قاسم زاده، عزیزرضا [1] مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی، سازمان بهزیستی تهران، تهران، ایران
 • قاضی، شیرین [1] دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.
 • قائمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم تربیتی، تهران،ایران، .
 • قدیرزاده، زهرا [1] دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
 • قدسی، فرانک [1]
 • قربانی، یاسمن [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • قره، محمدعلی [1] عضو هیات علمی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران.
 • قره آغاجی، ناهیده [1]
 • قشونی زاده، سعید [1] روانپزشک، اهواز، ایران
 • قلی پور، طاهره [1] عضو هیات علمی، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • قمی، مهین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • قمی، مهین [1] کارشناس ‌ارشد علوم تربیتی، گروه علوم‌تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • قمری، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.
 • قمری، محبوبه [1] کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • قمری، نرگس [1] دانشجوی دکترای تخصصی کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • قنادی، کورش [1]
 • قناد طوسی، دری [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران.
 • قنبری، عاطفه [1] دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • قنواتی، شیرین [1] دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،ایران.
 • قنواتی نژاد، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • قهرمان لو، حشمت اله [1] دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد خوراسگان
 • قوام، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • قوجا زاده، مرتضی‌ [1] مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشیار فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز ، ایران

ک

گ

ل

 • لرکی، محمدصادق [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • لطفی، انور [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران.
 • لطفی، حشمت الله [1] دندانپزشک
 • لطفی، محمد سجاد [1]
 • لطفی، محمد سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 • لطفی زاده، زهرا [1] کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • لک دیزجی، سیما [1] عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده ی پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

م

ن

و

ه

 • هادیانفرد، علی محمد [1] عضو هیأت علمی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • هادی ندوشن، حسین [1] عضو هیأت علمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد، یزد، ایران.
 • هاشمی، سیدمحسن [1]
 • هاشم پور، محمد هاشم [1] پزشک عمومی، دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی ایران، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • هاشمی نسب، فاطمه السادات [1] دانشجویی کارشناسی دانشکده پرستاری مامایی
 • همام، مهران [1] عضو هیأت علمی، گروه مغز و اعصاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
 • همتی، فریده [1] دانشجوی روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ،ایران.
 • همتی، نصرت الله [1] عضو هیأت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • همتی، نگین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
 • هوشیاری خواه، حجت [1]

ی

M

 • Masoudi، Reza [1] Community-oriented Nursing Midwifery Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.