بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی :خود ارزیابی

نویسندگان

چکیده

زمینه وهدف: دانشجویان مامایی فارغ التحصیل که به عنوان ماما وظیفه ارایه خدمات در عرصه سلامت و درمان را عهده دار خواهند بود بایستی از مهارتهای پایه بالینی برخوردار باشند. خود ارزشیابی در اکتساب مهارت های خاص و عمومی مورد نیاز حرف بزشکی جهت تبحر بالینی نقش حیاتی دارد. با توجه به اهمیت کسب مهارتهای بالینی و ارتباطی دانشجویان مامایی درطی دوره اموزش دانشگاهی این پژوهش به منظور بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان در حال فارغ التحصیلی مامایی متناسب با تحقق اهداف اموزشی برای تربیت مامای کارامد از طریق انجام خودارزیابی در درس بیماریهای زنان انجام شد.
روش کار : در این مطالعه توصیفی ، پرسشنامه محقق ساخته شامل 4 بخش اطلاعات دموگرافیک،مهارتهای بالینی،قضاوت بالینی،وویزگی های حرفه ای با مقیاس لیکرت توسط 51نفر دانشجوی رشته مامایی ترم اخر مامایی به صورت خود ارزیابی تکمیل گردید . تحلیل داده ها با نرم افزار spss ویرایش 19 انجام گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد که 65.1% دانشجویان پیوسته صلاحیت بالینی خود در درس بیماریهای زنان را مطلوب،31.6% متوسط و 3.3% نامطلوب گزارش نمودند ، این میزان برای دانشجویان ناپیوسته به ترتیب 69.2%،24.1% و 6.7% بود.
بحث ونتیجه گیری :
در مجموع اگر چه اغلب دانشجویان (نزدیک به 70%)صلاحیت بالینی خود را مطلوب ارزیابی نمودند اما همچنان نیازمند تلاش تا دستیابی به سطح ایده آل برای برنامه ریزان و مسئولین آموزش لازم است.

عنوان مقاله [English]

scruting midwifery students' clinical competence: self-assessment

نویسندگان [English]

  • hamide barangar
  • porandokht afshari
  • rokhafroz dariosh
چکیده [English]

scruting midwifery students' clinical competence: self-assessment Background and Objectives: midwifery students graduated as a midwife duty of healthcare will be undertaken in the field of health should have basic clinical skills. Self-evaluation, in particular the acquisition of skills and public speaking medical requirements for clinical expertise plays a vital role. Given the importance of clinical and communication skills teaching midwifery students during the period of this study is to assess the clinical competence of students are graduating midwifery training school for midwives in accordance with the goals efficiently through self-assessment in the course of gynecology.. Methods: In this study, a researcher made questionnaire including 4part: demographic information, clinical skills, clinical judgment, professional characteristics in Likert scale was completed by 51 senior midwifery midwifery student in self-evaluation form. Data analysis was performed with software spss version 19. Results: The results showed that 65.1% of continuous students in private gynecological desirable clinical competence, 31.6%average, and 3.3% reported undesirable, the batch of uncontinuous students, resported, 69.2%, 24.1% and 6.7%, respectively. Discussion and conclusion : In sum, although most students (70%) were assessed as satisfactory clinical competence but there is necessity to efforts to achieve the ideal level of training for planners and authorities of clinical teaching..