ارائه مدل توسعه حرفه‌ای مدیران با رویکرد آینده‌پژوهی در آموزشگاه‌های استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل توسعه حرفه‌ای مدیران با رویکرد آینده‌پژوهی در آموزشگاه‌های استان مازندران بود. روش پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی بود. با توجه به رویکرد آینده‌پژوهی در تحقیق، از روش هنجاری از نوع سناریو نویسی استفاده شد. جامعه آماری در مرحله کیفی پژوهش، خبرگان رشته مدیریت آموزشی در واحدهای دانشگاهی استان تهران و مازندران بودند که برای انجام بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در مرحله کیفی هدفمند بود که با 15 نمونه به تشخیص کفایت داده‌ها برای مدل‌سازی رسید. جامعه آماری در بخش کمی تعداد 6100 نفر از مدیران آموزشگاه‌های علمی و مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم در شهر و روستا در سطح کل استان مازندران در سال 98-97 بود. روش نمونه‌گیری در مرحله کمی خوشه‌ای تصادفی بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 364 نفر نمونه برآورد شد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی و کدگذاری متن مصاحبه‌ها، طبق نظر مشارکت‌کنندگان، 54 کد باز و 8 مقوله و 4 کد محوری تعیین شد. در مرحله کمی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با54 مؤلفه طراحی که سؤالات آن بر اساس معیارهای استخراج‌شده از مرحله کیفی بود. یافته‌های تحقیق نشان داد مدل توسعه حرفه‌ای مدیران با رویکرد آینده‌پژوهی از چهار بعد مهارت‌های موردنیاز مدیران و توانمندی‌های موردنیاز مدیران و کارکرد مسؤولیت اجتماعی مدیران و کارکرد توسعه و بهبود سازمانی تشکیل شده است. سپس با استفاده از ماتریس تحلیل تأثیرات متقابل دو سناریو برای آینده تدوین گردید.       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Professional Development Model of Managers with Future Research Approach within Mazandaran Province Schools

نویسندگان [English]

  • Fateme Hasanzadekafshgar kalei 1
  • Abdullah Ali Esmaili 2
  • Vahid Fallah 3
1 Ph.D. Student, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Babol, Iran.
3 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of managers’ professional development with a futures research approach in Mazandaran province. The research method was consecutive exploratory mixed. According to the forward-looking approach in the research, the normative method of scenario writing was used. Hence, the statistical population in the qualitative phase of the study was educational management experts in the academic units of Tehran and Mazandaran provinces who were selected for conducting the qualitative research. The sampling method in quantitative phase was a random cluster sampling with 15 samples to determine the adequacy of the data for modeling. The statistical population in the quantitative section was 6100 principals of science and elementary and secondary schools in Mazandaran province in 1997-98 that 364 people were participated according to Cochran formula. Based on the analysis of qualitative data from in-depth interviews and coding of the interviews, according to the participants’ point of view, 54 open codes and 8 categories and 4 codes were identified. In the quantitative phase of the research, moreover, a researcher-made questionnaire with 54 design components whose questions were based on the criteria extracted from the qualitative phase. Consequently, the findings revealed the four dimensions consisted of skills, capabilities and the function of social responsibility required of managers and the function of organizational development and improvement. In the other word, managers and organizational development and improvement functions were formed. Then they were formulated using the two-way interaction analysis matrix for the future.
 
Key Words
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Development
  • managers
  • Future Research Approach