مقایسه آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر میزان هوش هیجانی دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه ترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، فارس، ایران.

4 عضو هیات علمی، گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هوش هیجانی یکی از موارد بسیار تأثیرگذار در یادگیری و هوش به شمار می‌آید و از طریق آموزش نیز قابل آموختن است و سبب افزایش دستیابی به موفقیت می‌شود. هدف کلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر هوش هیجانی دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود. بدین منظور از روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون استفاده شد که 179 نفر به روش سهمیه­ای از دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران انتخاب شدند و در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار-آن 2002 استفاده گردید. بعد از اتمام 8 جلسه آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی، از دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. داده­های حاصل از پژوهش با روش­های آماری توصیفی و آزمون­های مناسب استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از این بود کهمیانگین هوش هیجانی در تمامی مؤلفه‌های هوش هیجانی در گروه آموزش بیشتر از شاهد (000/0 p=) و این میانگین در گروه غیر پزشکی نسبت به گروه پزشکی بیشتر بود اما در هیچ یک از موارد تفاوت معناداری میان دانشجویان گروه­های پزشکی و غیر پزشکی نیز دیده نشد (05/0 p>). نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی سبب افزایش هوش هیجانی در بین دانشجویان می­شود که برنامه ریزان درسی، می­توانند سرفصل­هایی با هدف آموزش هوش هیجانی به دانشجویان در رشته­های علوم پزشکی تدوین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Emotional Intelligence Components training on Emotional Intelligence of Students of Medical and Non-medical faculties

نویسندگان [English]

  • maryam rezaei far 1
  • Mehrdad Niknami 2
  • Marzieh Azadian 3
  • mohammad sahebalzamani 4
1 M.A. in Educational management, Department of Educational Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Faculty member, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
3 Faculty member, Department of Nursing, Firoozabad branch, Islamic Azad University. Firoozabad, Fars, Iran.
4 Faculty member, Department of Management, Faculty of Health, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Emotional intelligence is one of the most influential subjects in learning and intelligence, and it can also be learned through education and increases the chances of success.  The overall aim of this study was to determine the effect of teaching emotional intelligence components on emotional intelligence of students of medical and non-medical groups of Tehran Islamic Azad University of Medical Sciences in the academic year 2016-2017. Hence, research method was pre-test and post-test semi experimental with 179 subjectsthe quotas were selected from medical students and non-medical students of Tehran Islamic Azad University of Medical Sciences. Moreover, they were divided into two groups of test and control. To collect the information, the Bar-Anne 2002 Emotional Intelligence Questionnaire was used. After the completion of 8 sessions training components of emotional intelligence, two groups had post-tests. Data were analyzed by descriptive statistics and appropriate inferential tests. Finally, the results indicated that mean of emotional intelligence in all components of emotional intelligence was higher in training group (p = 0/000) and this was higher within non-medical group in comparison with medical group, although there was no significant difference between the students of medical and non-medical groups (p> 0.05). Therefore, results of this study indicated that the training of emotional intelligence components increases emotional intelligence among students. Thereupon, curriculum planners can create syllabuses designed to teach students emotional intelligence in medical sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Emotional Intelligence Components Training
  • Medical Sciences Departments
  • Non-Medical Groups