تصورات یادگیری و عادت های مطالعه:‌ مقایسه دیدگاه دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی رازی، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

3 کارشناس مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران، کرمان.

چکیده

تصورات یادگیری و روش­های مطالعه دانشجویان در یادگیری و پیشرفت تحصیلی آن‌ها و سرانجام سرنوشت شغلی آن‌ها نقش اساسی دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تصورات یادگیری و عادت­های مطالعه در دانشجویان با استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان علوم پزشکی کرمان در سال 1396 انجام گرفت. در این پژوهش توصیفی مقایسه‌ای 508 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان شرکت داشتند. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه‌های تصورات یادگیری و عادت‌های مطالعه استفاده شد. اطلاعات پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و آزمون تی مستقل آنالیز شدند. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در مقایسه تصورات یادگیری بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معناداری وجود داشته است (001/0=P ) به‌طوری‌که تصورات یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان بالاتر از سایر دانشجویان بوده است. در عادات مطالعه، در برخی ابعاد اختلاف آماری معناداری وجود داشته است (05/0P> ). با توجه به یافته‌های به­دست آمده ارزیابی تصورات یادگیری و عادات مطالعه در ابتدای ورود به دانشگاه برای کلیه دانشجویان می‌تواند کمک‌کننده باشد و مداخلاتی را جهت تعدیل و یا ارتقای تصورات یادگیری و عادات مطالعه کلیه دانشجویان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Learning Conceptions and Study Habits: Comparative Insight Of Talented and Other Students of Kerman University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Aazam Heidarzadeh 1
  • Batool tirgari 2
  • mansooreh Azizzadeh Forouzi 2
  • Hajar Shafiean 3
  • Bentolhoda Vadiati 3
  • Esmr Saeid 3
1 Faculty member, Department of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Geriatric Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
2 Faculty member, Department of Medical-Surgical Nursing, Razi School of Nursing and Midwifery, Nursing Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3 Expert of Development Center of Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Learning conceptions and Study methods of students play an important role in learning, educational achievements and finally in their profession. Hence, present study aimed to compare the learning conceptions and study habits in talented and normal students of Kerman University of Medical Sciences in 2018. In this descriptive-comparative study, 508 students of Kerman University of Medical Sciences participated. Three questionnaires were used for data collection, demographic characteristics, learning conceptions, and study habits. Then, data were analyzed by SPSS software version 18, central indexes and dispersion tests, independent t-tests. Data analysis revealed the significance level in this study that it was considered 0.05. In comparison of learning conceptions and learning habits between two groups, there were significant differences; learning conceptions in talented group was more than the normal group (P= 0/001). In term of learning habits, there was significant difference between two groups in some of the learning habits (P<0/05). According to the findings, the evaluation of learning conceptions and habits in admission time can be helpful, and therefore, interventions to modify or  promote leaning conception and study habits should be done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptions of learning
  • Study Habits
  • Talents students
  • Kerman