دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مقایسه میزان استفاده از سبک های یادگیری وارک و شیوه حل مسئله در دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

Reza Masoudi


2. بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی :خود ارزیابی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1397

حمیده بارانگر؛ پوراندخت افشاری؛ داریوش رخ افروز