کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
تعداد مقالات: 5
2. ارائه الگوی توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

دوره 11، شماره 2، بهار 1399، صفحه 219-232

10.22118/edc.2019.206487.1177

مرتضی فتوحی؛ احمد اکبری؛ مسلم چرابین؛ علی معقول


3. بررسی اثربخشی آموزش‌های بالندگی حرفه ای در عملکرد شغلی بر اساس الگوی CIPP

دوره 10، ویژه نامه، تابستان 1398، صفحه 79-89

10.22118/edc.2019.91947

سیده مهسا موسوی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ سید محمد میرکمالی


4. اثر بخشی بسته آموزشی یادگیری خودراهبر بر مسئولیت پذیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان

دوره 9، ویژه نامه 97، پاییز 1397، صفحه 48-63

علیرضا جعفری؛ محمدعلی نادی؛ غلامرضا منشئی


5. چالش‌های هوشمندسازی در دانشگاه مبتنی بر پنج عنصر برنامه درسی هدف، محتوا، زمان، فضا و ارزشیابی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-109

علی مدد معصومی گازرخانی؛ عزت اله نادری؛ مریم سیف نراقی