کلیدواژه‌ها = وضعیت تحصیلی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 294-303

ویدا سپاهی؛ ویدا سپاهی؛ احمد خشای؛ رضا پورمیرزا کلهری؛ پروین رستمی


2. ارتباط بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 80-87

مریم احسانی؛ لیدا صباراد؛ فرزان خیرخواه