کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ویژگی های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 284-294

10.22118/edc.2019.203353.1162

فرخنده حیاتی؛ فرزانه حیاتی؛ سمانه نعیمی


2. ارائه مدل رهبری عملکرد در وزارت آموزش و پرورش

دوره 11، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 184-199

10.22118/edc.2019.205071.1166

الهه حسن پور؛ محمد نقی ایمانی؛ معصومه اولادیان


5. چالش‌های هوشمندسازی در دانشگاه مبتنی بر پنج عنصر برنامه درسی هدف، محتوا، زمان، فضا و ارزشیابی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-109

علی مدد معصومی گازرخانی؛ عزت اله نادری؛ مریم سیف نراقی


6. عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 294-303

ویدا سپاهی؛ ویدا سپاهی؛ احمد خشای؛ رضا پورمیرزا کلهری؛ پروین رستمی