کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی نقش جو آموزشی خلاق بر گرایش به تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین

دوره 11، شماره 2، بهار 1399، صفحه 106-118

ابوالقاسم لطفی؛ ابوالقاسم رضوانی؛ علی اکبر عجم


4. بررسی مهارت تفکر انتقادی و مؤلفه های آن در دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 268-274

سارا شهبازی؛ محمد حیدری؛ مجتبی باقری؛ مهدی پور نظری


5. تأثیر آموزش برنامه ی مراقبتی با استفاده از نقشه ی مفهومی بالینی بر تفکر انتقادی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 345-355

سهیلا صداقت؛ زهرا گرجیان؛ حجت ذره هوشیاری خواه؛ بهمن چراغیان؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ خدیجه مرادبیگی


7. بررسی اثربخشی متد فعال آموزشی بربهبود تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالین دانشجویان پرستاری 1387

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 17-22

حسین کمیلی ثانی؛ احمد فخری؛ علیرضا اولی پور؛ مهدی سیاح برگرد