کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 9
1. ارائه مدل ادراکی توانمندسازی روانشناختی با رویکرد مدیریت دانش در مدیران متوسطه دوره دوم شهر تهران

دوره 10، ویژه نامه، تابستان 1398، صفحه 23-43

10.22118/edc.2019.91016

حسینعلی اسلامی هرندی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ رضا جعفری هرندی


3. وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 120-128

عفت جهانبانی؛ منیره داودی؛ زهرا لطفی زاده؛ مرتضی عرب زوزنی


4. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات (مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 184-191

مهدی منظری حصار؛ مریم زارع حسینی؛ محبوبه اسدی؛ بهناز سمیعی دلویی؛ اسماعیل زمانی بیدختی


7. تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-42

مریم یعقوبی؛ مریم یعقوبی؛ فریبا رخش؛ مرضیه جوادی


8. بررسی رابطه ی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی (مطالعه ی موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 276-280

سید محمد یونسی فر؛ علی محقر؛ عزیز یونسی فر


9. بررسی رابطه ی مدیریت دانش با انگیزش شغلی و خشنودی شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 26-32

مریم شیرالی؛ عبدالزهر انعامی؛ سکینه شاهی