کلیدواژه‌ها = آموزش الکترونیکی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 229-236

شیما کاظمی ملک محمودی؛ مسعود پیری توسنلو؛ نصراله نوروزی؛ محمد آریایی


3. مقایسه ی تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و الکترونیکی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک_درمانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 321-330

مصطفی نصیری؛ مرتضی نصیری؛ محسن داورپناه؛ سارا آدرویشی


4. بررسی موانع پداگوژیک در توسعه‌ی آموزش الکترونیکی: مطالعه‌ی موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-47

عبدالحسین عگبهی؛ عبدالمهدی معرف زاده؛ سعید مشتاقی