کلیدواژه‌ها = ارزیابی درونی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی درونی عملکرد گروه آموزشی رادیولوژی دانشکده ی علوم پزشکی بهبهان طی سال های 1391-1387

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 66-75

کبری درخزینه کوچکی؛ عبدالله پارسا؛ احمد سعیدی


3. ارزیابی درونی گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-79

علی خدادادی؛ مجتبی اورکی کوه شور؛ عبدالحسین شکورنیا؛ مهری غفوریان بروجردنیا؛ عطااالله غدیری؛ محمدعلی عصاره زادگان


4. مقاله کوتاه: دیدگاه دانشجویان در مورد کیفیت آموزشی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-89

کمال شاخی؛ داود حسین پور؛ حمیدرضا مهارلو؛ منصور ظهیری؛ محمد حسین حقیقی زاده