کلیدواژه‌ها = اعضای هیأت علمی
تعداد مقالات: 9
2. ارائه الگوی توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

دوره 11، شماره 2، بهار 1399، صفحه 219-232

10.22118/edc.2019.206487.1177

مرتضی فتوحی؛ احمد اکبری؛ مسلم چرابین؛ علی معقول


3. ارزیابی درونی عملکرد گروه آموزشی رادیولوژی دانشکده ی علوم پزشکی بهبهان طی سال های 1391-1387

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 66-75

کبری درخزینه کوچکی؛ عبدالله پارسا؛ احمد سعیدی


4. ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده ی پزشکی مشهد

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 365-373

زینب فتاحی؛ مریم ملکی؛ خدیجه رحمتی نیا


5. نگرش اعضای هیأت علمی به موانع انجام مطالعات پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال تحصیلی 1391

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 130-136

عباس احمدی وسمه جانی؛ راضیه زاهدی؛ عاطفه کرم زاده؛ راضیه zahedi


6. بررسی رابطه ی مدیریت دانش با انگیزش شغلی و خشنودی شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 26-32

مریم شیرالی؛ عبدالزهر انعامی؛ سکینه شاهی


8. امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیأت علمی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-52

سعید صفاریان همدانی؛ محمد صالحی؛ شیما کاظمی ملک محمودی