کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مؤلفه های بهبود فرایند خطی مشی گذاری در نظام آموزش عالی کشور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 372-385

10.22118/edc.2020.227156.1313

حسن کریمخانی؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی؛ معصومه اولادیان


2. طراحی مدل دانشگاه ارزش‌بنیان در وزارت علوم کشور

دوره 9، ویژه نامه 97، پاییز 1397، صفحه 109-120

ایوب گراوند؛ بیژن عبدالهی؛ اکبر حسن پور؛ سلطانعلی شهریاری


3. بررسی ارتباط کیفیت زندگی و عملکرد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارائه مدل پیش بین، 1392

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 238-246

آسیه السادات بنی عقیل؛ ابراهیم صالحی عمران؛ محمد فاضلی؛ وحید فلاح