کلیدواژه‌ها = سخنرانی
تعداد مقالات: 6
2. مقایسه ی تأثیر آموزش بی نظمی های قلبی به دو روش سخنرانی و نرم افزار چند رسانه ای بر ماندگاری دانش دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 115-121

حکیمه واحدپرست؛ بی بی ماه محمدی باغملائی؛ مریم روانی پور؛ طاهره صادقی


3. مقایسه ی تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و الکترونیکی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک_درمانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 321-330

مصطفی نصیری؛ مرتضی نصیری؛ محسن داورپناه؛ سارا آدرویشی


4. مقایسه ی تأثیر تدریس به شیوه ی سخنرانی و تدریس مشارکتی با استفاده از پازل بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان پرستاری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 214-223

مریم حقیقت؛ فهیمه ثابتی؛ نوراله طاهری؛ محمد حسین حقیقی‏زاده