کلیدواژه‌ها = اثربخشی بیرونی
تعداد مقالات: 1
1. بعد شناسی اثربخشی برنامه ی درسی آموزش پزشکی: درونی، بیرونی و نهادی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 10-21

جعفر ترک زاده؛ فهیمه کشاورزی