کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 40
26. بررسی رضایتمندی و یادگیری دانشجویان از آموزش تلفیقی: یک مطالعه ی اقدام پژوهی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 304-312

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ زهره بادیه پیمای جهرمی؛ وحید سعادتمند؛ رسول اسلامی اکبر


27. بررسی نگرش دانشجویان نسبت به درس آمار زیستی و استفاده از تکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 347-355

ملیحه سعید فیروزآبادی؛ حامد تابش؛ سیدمحسن هاشمی؛ آزاده ساکی


28. بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 229-236

شیما کاظمی ملک محمودی؛ مسعود پیری توسنلو؛ نصراله نوروزی؛ محمد آریایی


29. بررسی تأثیر آموزش بر کاهش میزان تکرار تصاویر رادیوگرافی توسط دانشجویان در بیمارستان های آموزشی اهواز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 92-98

عبدالحمید بهروزی؛ مسلم پیر کی؛ پوران ایتی؛ مریم فلاحی


31. بررسی وضعیت سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی واحد بین الملل آبادان و برخی عوامل مرتبط با آن در سال0 139

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-91

محمدجعفر یدید؛ حمیده ابافت؛ رباب دغاغله؛ حمیده ابافت؛ زینب دره شوری محمدی


33. بررسی موانع محیطی موجود در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مدرسان پرستاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 106-113

فریده نیکنام؛ اصغر تنومند؛ فرحناز عبدالله زاده


34. بررسی رفتارهای مراقبتی از دیدگاه دانشجویان پرستاری در بخش های ویژه

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 52-58

سیما لک دیزجی؛ آزاد رحمانی؛ وحید زمان زاده؛ صونا پاشایی


35. پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق تفاوت جنسیتی با توجه به نقش واسطه ای اشکال در تنظیم هیجانی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-44

علیرضا شریفی اردانی؛ داود حیاتی؛ علیرضا روحی


36. پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی شخصیتی عزم با توجه به نقش میانجی گری جهت گیری هدف در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-63

علیرضا شریفی اردانی؛ محمد خیّر؛ داود حیاتی؛ احمد شریفی اردانی؛ جعفر رئیسی؛ علی رضا روحی


37. مقاله کوتاه: دیدگاه دانشجویان در مورد کیفیت آموزشی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-89

کمال شاخی؛ داود حسین پور؛ حمیدرضا مهارلو؛ منصور ظهیری؛ محمد حسین حقیقی زاده


38. مقایسه‌ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-11

عبدالحسین شکورنیا؛ پوراندخت اسدالهی؛ حسین الهام پور؛ علی خدادادی


40. بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 24-27

فریده صفی خانی؛ علیرضا اولی پور؛ کریم بیت سیاح؛ محبوبه ثابت ایمانی