کلیدواژه‌ها = پرستاری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی کاربرد لغات آکادمیک در رشته های پرستاری و مامایی: مورد مقالات چاپ شده در بین سال های 2015 تا 2019

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 452-471

10.22118/edc.2020.227678.1322

خلیل تازیک؛ محمود منیعاتی؛ محمدرضا افشار؛ سمیه بی پروا حقیقی


4. بررسی ادراک دانشجویان پرستاری از محیط آموزشی یادگیری بااستفاده از مدل DREEM در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 194-203

آرزو فرج پور؛ محمد سرافراز یزدی؛ مهران همام؛ محمد علی رئیس السادات؛ سمانه سروقد مقدم


5. رضایت دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 356-363

وحید پاک پور؛ ندا مهرداد؛ صدیقه سلیمی؛ معصومه مقدم


6. بررسی رفتارهای مراقبتی از دیدگاه دانشجویان پرستاری در بخش های ویژه

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 52-58

سیما لک دیزجی؛ آزاد رحمانی؛ وحید زمان زاده؛ صونا پاشایی


7. ارزیابی کیفیت طرح درس اعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری مامایی منتخب ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-33

محسن ادیب حاج باقری؛ معصومه سادات موسوی؛ محمد سجاد لطفی؛ عفت امین الرعایایی