نویسنده = امین بیدختی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 395-405

10.22118/edc.2019.210350.1207

زهرا توانگر مروستی؛ محمدعلی محمدی فر؛ علی اکبر امین بیدختی